Husk omfordelingsmidlerne: Deadline 11. juni

Af Jakob Milthers

Omfordelingsmidlerne består af midler fra bl.a. tilbagebetalt tilskud i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023. Aftenskolerne kan sædvanligvis kun søge disse midler til undervisningstimer, der ligger udover det bevilgede tilskud for 2024. Men da der i perioden har været en usædvanlig stor lønstigning, har Samrådet kontaktet forvaltningen, der efterfølgende har åbnet for muligheden for at søge til dækning af merudgifter i forbindelse med de generelle lønstigninger..

Deadline for ansøgninger er tirsdag den 11. juni.

For at hjælpe aftenskolerne med dette, arrangerede Peter Hollbaum-Hansen fra LOF i samarbejde med Samrådet et webinar for aftenskolerne. Dette foregik (online) torsdag den 6. juni.
Formålet var især at belyse de nye muligheder, men også at uddybe og forklare måden tilskuds-systemet fungerer på. Altså; hvordan søger man og hvad kan der søges til?
Workshoppen blev et tilløbsstykke til trods for den korte varsel. Men aftenskolelederne er aktive og travle mennesker. Mange ville gerne have været med, men kunne ikke afse tid. Derfor optog vi webinaret. Der er sendt link ud til dette direkte til kontakterne på aftenskolerne. Har du ikke fået det, kan du rekvirere det ved at skrive til info@samraadkbh.dk.

Beregning af tilskuddet

Når Folkeoplysningsudvalget (i december 2023) skal godkende tilskuddet for det kommende år (2024), sker det med udgangspunkt i regnskabet fra forrige år (2022). Der er altså en periode på tre år, der indgår.

Forvaltningen tager i øvrigt ikke højde for pris- og lønudvikling. Men lønstigningerne påvirker naturligvis aftenskolernes resultat desuagtet. Sædvanligvis er lønstigningerne dog mindre ”skvulp”, der finder sted to gange om året (i april og oktober). Men lønnen tog et gevaldigt hop fra 289,47 kr. i januar 2022, til den aktuelle sats på 319,02 kr. Der kommer yderligere en mindre lønstigning til december. Så lønudgiften er altså steget godt 30 kr. pr. lektion i perioden mellem det sidste godkendte regnskab og indeværende aktivitetsperiode.

På webinaret fremlagde og gennemgik Peter et regneark, der belyser lønudviklingen, og som kan anvendes til at beregne den merudgift, der vil opstå som konsekvens af den løbende lønstigning. Det er denne merudgift, vi har anmodet forvaltningen om at gøre mulig at ansøge omfordelingsmidlerne til, og som de har godkendt.
Skemaet kan hentes her:

Forvaltningen har skrevet ud til alle aftenskolerne, og har lagt ansøgningsformularen i DoCAS. Man har vanen tro medsendt en udmærket vejledning, som skal følges før man går i gang med skemaet.

Nedslag og stikord fra webinaret

  • Lønnen stiger to gange om året; den 1. april og den 1. oktober. Og derfor opererer vi med tre perioder/satser om året, nemlig; 01/01 – 31/03, 01/04 – 30/09 og 01/10 – 31/12 (se regnearket).
  • Lønsatsen tillægges feriepenge (12,5 %) og ledertillæg (13 %). Derfor præciseres det at det beløb, der skal søges om, er merudgiften til lærerlønnen, tillagt 12,5 % til feriepenge og 13% til lederløn.
  • Løntilskuddet ved almen undervisning er 1/3 af udgiften.
  • Husk også: Forvaltningen fratrækker 10 % af beløbet til debatskabende aktiviteter. Man skal justere det ansøgte beløb i forhold til det.
  • Stigningen ved ”almen” er godt 30 kr. For ”Handicap” og ”Instrumental” er den meget større.
  • Søgning om meraktiviteter: Det gælder stadig kun udgiften til løn. Ikke lokaler, PEA eller debat. Forvaltningen vil altid skele til historikken i bedømmelsen af ansøgningerne, og formentlig til aktivitetsniveauet for 2023. Hvis en meraktivitet er usædvanlig, skal man altså huske at argumentere for forventningerne til den.
  • Forvaltningen ønsker ikke at agere bank! Ikke-anvendte midler betales naturligvis altid tilbage, men uden renteberegning. Dette er forvaltningen opmærksomme på i deres vurdering af ansøgningerne. Man skal omvendt være omhyggelig med ikke at søge for lidt. Man kan ikke senere søge mere.

Tilbage til nyhedsarkivet